pyleecan.GUI.Dialog.DMachineSetup.SBar.Ui_SBar module

class Ui_SBar[source]

Bases: object

setupUi(SBar)[source]
retranslateUi(SBar)[source]